58
views

Ervaren Schoorsteenvegers: Jouw Experts voor Een Veilige en Schone Schoorsteen

Products•Servicesschoorsteenvegers wrote the post • 0 comments • 58 views • 2024-01-29 08:20 • added this tag no more than 24h

Schoorsteenvegers spelen een cruciale rol in het behoud van een veilige en efficiënt werkende schoorsteen. Bij Schoorsteenveger, begrijpen we de waarde van regelmatig onderhoud en het belang van het huren van ervaren professionals. Onze missie is om jouw schoorsteen te vegen en te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.


Waarom is Schoorsteenvegen Belangrijk?

Een goed functionerende schoorsteen is essentieel voor de goede werking van je verwarmingssysteem en het behoud van de luchtkwaliteit in je huis. Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, voorkom je de ophoping van creosoot, een brandbaar bijproduct van verbrand hout, en minimaliseer je het risico op schoorsteenbranden. Onze ervaren schoorsteenvegers zijn opgeleid om grondig te inspecteren en te reinigen, waardoor jouw schoorsteen optimaal blijft functioneren.

Onze Diensten

Bij Schoorsteenvegers bieden we een uitgebreid scala aan diensten om aan al jouw schoorsteenbehoeften te voldoen. Onze professionals zijn bekwaam in het vegen van verschillende soorten schoorstenen, inclusief open haarden, houtkachels en gaskachels. We begrijpen het belang van een schone schoorsteen en streven ernaar om de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid te handhaven.

Voordelen van het Kiezen van Schoorsteenvegers

Veiligheid Eerst: Onze schoorsteenvegers zijn getraind om mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor jouw huis beschermd blijft tegen brandgevaar.

Efficiëntie Verbeteren: Een schone schoorsteen verbetert de efficiëntie van je verwarmingssysteem, wat resulteert in energiebesparing en lagere stookkosten.

Milieuvriendelijk: Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, verminder je de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, waardoor je bijdraagt aan een gezonder milieu.

Langere Levensduur van de Schoorsteen: Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je schoorsteen en voorkomt kostbare reparaties op lange termijn.

Waarom Kiezen voor Schoorsteenvegers?

Onze toewijding aan professionaliteit en klanttevredenheid onderscheidt ons als de voorkeurskeuze voor schoorsteenonderhoud. Bij Schoorsteenvegers begrijpen we dat elk huis uniek is en vereist daarom een op maat gemaakte aanpak. Onze ervaren schoorsteenvegers nemen de tijd om de specifieke behoeften van jouw schoorsteen te begrijpen en leveren diensten van topkwaliteit.

Conclusie

Schoorsteenvegen is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je huis, en bij Schoorsteenveger staan we klaar om deze taak voor jou uit te voeren. Vertrouw op onze expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat jouw schoorsteen veilig en efficiënt blijft werken. Kies voor Schoorsteenvegers en geniet van een schone en veilige leefomgeving. view all
Schoorsteenvegers spelen een cruciale rol in het behoud van een veilige en efficiënt werkende schoorsteen. Bij Schoorsteenveger, begrijpen we de waarde van regelmatig onderhoud en het belang van het huren van ervaren professionals. Onze missie is om jouw schoorsteen te vegen en te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Schoorsteenveegbedrijf.jpg


Waarom is Schoorsteenvegen Belangrijk?

Een goed functionerende schoorsteen is essentieel voor de goede werking van je verwarmingssysteem en het behoud van de luchtkwaliteit in je huis. Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, voorkom je de ophoping van creosoot, een brandbaar bijproduct van verbrand hout, en minimaliseer je het risico op schoorsteenbranden. Onze ervaren schoorsteenvegers zijn opgeleid om grondig te inspecteren en te reinigen, waardoor jouw schoorsteen optimaal blijft functioneren.

Onze Diensten

Bij Schoorsteenvegers bieden we een uitgebreid scala aan diensten om aan al jouw schoorsteenbehoeften te voldoen. Onze professionals zijn bekwaam in het vegen van verschillende soorten schoorstenen, inclusief open haarden, houtkachels en gaskachels. We begrijpen het belang van een schone schoorsteen en streven ernaar om de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid te handhaven.

Voordelen van het Kiezen van Schoorsteenvegers

Veiligheid Eerst: Onze schoorsteenvegers zijn getraind om mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor jouw huis beschermd blijft tegen brandgevaar.

Efficiëntie Verbeteren: Een schone schoorsteen verbetert de efficiëntie van je verwarmingssysteem, wat resulteert in energiebesparing en lagere stookkosten.

Milieuvriendelijk: Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, verminder je de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, waardoor je bijdraagt aan een gezonder milieu.

Langere Levensduur van de Schoorsteen: Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je schoorsteen en voorkomt kostbare reparaties op lange termijn.

Waarom Kiezen voor Schoorsteenvegers?

Onze toewijding aan professionaliteit en klanttevredenheid onderscheidt ons als de voorkeurskeuze voor schoorsteenonderhoud. Bij Schoorsteenvegers begrijpen we dat elk huis uniek is en vereist daarom een op maat gemaakte aanpak. Onze ervaren schoorsteenvegers nemen de tijd om de specifieke behoeften van jouw schoorsteen te begrijpen en leveren diensten van topkwaliteit.

Conclusie

Schoorsteenvegen is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je huis, en bij Schoorsteenveger staan we klaar om deze taak voor jou uit te voeren. Vertrouw op onze expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat jouw schoorsteen veilig en efficiënt blijft werken. Kies voor Schoorsteenvegers en geniet van een schone en veilige leefomgeving.
116
views

Online Chinese/Mandarin Tutor

Reply

SellersNicoleAndLili posted a question • 1 users followed • 0 replies • 116 views • 2024-01-05 18:01 • added this tag no more than 24h

71
views

5 Things to Consider When Ordering Testosterone Enanthate Online

Sellersdomesticsupply wrote the post • 0 comments • 71 views • 2024-01-02 01:18 • added this tag no more than 24h

Ordering testosterone enanthate online or any medication online requires careful consideration to ensure safety, authenticity, and effectiveness. Here are five crucial factors to keep in mind when making this important purchase.

Legitimacy and Reputation of the Online Supplier:
The first and foremost consideration is the legitimacy and reputation of the online supplier. Verify that the supplier is a licensed and reputable pharmacy or healthcare provider. Check for reviews, testimonials, or recommendations from other users to gauge the supplier's reliability. Avoid purchasing from dubious sources that may compromise the quality and safety of the product.

 Prescription Requirements:
Testosterone enanthate is a prescription medication, and obtaining it without a prescription is illegal and poses significant health risks. A legitimate online supplier will always require a valid prescription from a healthcare professional. If the website allows you to purchase without a prescription, it's a red flag, indicating potential illegitimacy. Ensure you have a valid prescription before considering an online purchase.

Product Authenticity and Quality Assurance:
When ordering testosterone enanthate online, prioritize product authenticity and quality assurance. Reputable suppliers provide detailed information about the product's source, manufacturing processes, and quality standards. Look for indications of Good Manufacturing Practice (GMP) compliance. Authentic medications are crucial for achieving desired results and avoiding potential health hazards associated with counterfeit or substandard products.

Secure Payment Methods and Privacy:
Choose online platforms that prioritize secure payment methods to protect your financial information. Legitimate suppliers often offer encrypted payment gateways to ensure the confidentiality and security of your data. Be cautious about sharing sensitive information on unsecured websites. Prioritize platforms that prioritize customer privacy and adhere to data protection regulations.

Delivery and Shipping Policies:
Review the delivery and shipping policies of the online supplier. Reliable suppliers provide transparent information about shipping methods, delivery times, and associated costs. Take note of the supplier's location and shipping restrictions, as these factors can affect delivery timelines. Additionally, confirm the supplier's policies regarding damaged or lost shipments to ensure a satisfactory resolution in case of unforeseen issues.

In a Nutshell: 
Buying testosterone enanthate online can be a convenient option when done with careful consideration and adherence to safety guidelines. Prioritize legitimacy, prescription requirements, product authenticity, secure payment methods, and transparent delivery policies. Always consult with a healthcare professional before purchasing testosterone enanthate or any prescription medication to ensure it aligns with your health needs and is taken under proper medical supervision. Remember, your health is paramount, and making informed choices when ordering medications online contributes to a safer and more effective healthcare experience.
  view all
Ordering testosterone enanthate online or any medication online requires careful consideration to ensure safety, authenticity, and effectiveness. Here are five crucial factors to keep in mind when making this important purchase.

Legitimacy and Reputation of the Online Supplier:
The first and foremost consideration is the legitimacy and reputation of the online supplier. Verify that the supplier is a licensed and reputable pharmacy or healthcare provider. Check for reviews, testimonials, or recommendations from other users to gauge the supplier's reliability. Avoid purchasing from dubious sources that may compromise the quality and safety of the product.

 Prescription Requirements:
Testosterone enanthate is a prescription medication, and obtaining it without a prescription is illegal and poses significant health risks. A legitimate online supplier will always require a valid prescription from a healthcare professional. If the website allows you to purchase without a prescription, it's a red flag, indicating potential illegitimacy. Ensure you have a valid prescription before considering an online purchase.

Product Authenticity and Quality Assurance:
When ordering testosterone enanthate online, prioritize product authenticity and quality assurance. Reputable suppliers provide detailed information about the product's source, manufacturing processes, and quality standards. Look for indications of Good Manufacturing Practice (GMP) compliance. Authentic medications are crucial for achieving desired results and avoiding potential health hazards associated with counterfeit or substandard products.

Secure Payment Methods and Privacy:
Choose online platforms that prioritize secure payment methods to protect your financial information. Legitimate suppliers often offer encrypted payment gateways to ensure the confidentiality and security of your data. Be cautious about sharing sensitive information on unsecured websites. Prioritize platforms that prioritize customer privacy and adhere to data protection regulations.

Delivery and Shipping Policies:
Review the delivery and shipping policies of the online supplier. Reliable suppliers provide transparent information about shipping methods, delivery times, and associated costs. Take note of the supplier's location and shipping restrictions, as these factors can affect delivery timelines. Additionally, confirm the supplier's policies regarding damaged or lost shipments to ensure a satisfactory resolution in case of unforeseen issues.

In a Nutshell: 
Buying testosterone enanthate online can be a convenient option when done with careful consideration and adherence to safety guidelines. Prioritize legitimacy, prescription requirements, product authenticity, secure payment methods, and transparent delivery policies. Always consult with a healthcare professional before purchasing testosterone enanthate or any prescription medication to ensure it aligns with your health needs and is taken under proper medical supervision. Remember, your health is paramount, and making informed choices when ordering medications online contributes to a safer and more effective healthcare experience.
 
81
views

What Are the Things to Consider When Buying Puppy Birthday Cake

Sellerspetcakes wrote the post • 0 comments • 81 views • 2024-01-01 20:42 • added this tag no more than 24h

Celebrating your puppy's birthday is a happy occasion, and what better way to mark the festivities than with a specially crafted birthday cake for your furry friend? When considering the purchase of a puppy birthday cake, several factors come into play to make sure that you present a delightful and safe treat for your four-legged companion.
 
Factors To Consider When Choosing a Puppy Birthday Cake: 
First and foremost, it is important to consider the ingredients used in the cake. Dogs have special dietary needs, and it is important that their birthday cakes reflect that. Therefore, opt for cakes that are made with dog-friendly ingredients and avoid harmful substances like chocolate, xylitol, and excessive sugar. Instead, look for cakes for dogs that incorporate wholesome ingredients such as peanut butter, pumpkin, or apples- not only are these flavors appealing to dogs, but they also offer nutritional benefits.Moreover, be mindful of the potential allergens of your fur baby. Dogs also have allergies to certain foods. So, when selecting their birthday cake, check for common allergens such as wheat, soy, and dairy. Many bakeries and pet treat manufacturers now offer allergen-free options for dogs with sensitivities. Hence, always prioritize your pup's health by choosing a cake that aligns with their dietary requirements.Texture also matters when it comes to a puppy's birthday cake, as some dogs may have dental issues or preferences for softer treats, while others enjoy the challenge of crunchier textures. Therefore, it is important to consider your puppy's individual needs and preferences when selecting a cake. Soft, moist cakes are often more palatable for senior dogs or those with dental concerns, while a crunchy texture may provide dental benefits for other dogs.Portion size is another important consideration. While it's tempting to go all out for your puppy's special day, you still need to be mindful of the portion size to avoid overindulgence, as large portions can often lead to digestive issues or weight issues. Many birthday cakes designed for dogs come in appropriately sized portions, and some even provide guidelines based on your dog's size and breed.Finally, safety should always be a top priority. So, make sure that the bakery and manufacturer follow proper hygiene practices and use quality ingredients in cakes for dogs. It's advisable to read customer reviews and testimonials to gauge the reputation of the product.
In a Nutshell:
So, let's not make the cheerful day for your puppy the biggest disaster. Be mindful of the factors that are mentioned above, such as ingredients, allergens, textures, portion size, and safety. By prioritizing your dog's health and preferences. You can make sure the birthday celebration is not only enjoyable but also safe and beneficial for your beloved furry companion.
  view all
Celebrating your puppy's birthday is a happy occasion, and what better way to mark the festivities than with a specially crafted birthday cake for your furry friend? When considering the purchase of a puppy birthday cake, several factors come into play to make sure that you present a delightful and safe treat for your four-legged companion.
 
Factors To Consider When Choosing a Puppy Birthday Cake: 
 • First and foremost, it is important to consider the ingredients used in the cake. Dogs have special dietary needs, and it is important that their birthday cakes reflect that. Therefore, opt for cakes that are made with dog-friendly ingredients and avoid harmful substances like chocolate, xylitol, and excessive sugar. Instead, look for cakes for dogs that incorporate wholesome ingredients such as peanut butter, pumpkin, or apples- not only are these flavors appealing to dogs, but they also offer nutritional benefits.
 • Moreover, be mindful of the potential allergens of your fur baby. Dogs also have allergies to certain foods. So, when selecting their birthday cake, check for common allergens such as wheat, soy, and dairy. Many bakeries and pet treat manufacturers now offer allergen-free options for dogs with sensitivities. Hence, always prioritize your pup's health by choosing a cake that aligns with their dietary requirements.
 • Texture also matters when it comes to a puppy's birthday cake, as some dogs may have dental issues or preferences for softer treats, while others enjoy the challenge of crunchier textures. Therefore, it is important to consider your puppy's individual needs and preferences when selecting a cake. Soft, moist cakes are often more palatable for senior dogs or those with dental concerns, while a crunchy texture may provide dental benefits for other dogs.
 • Portion size is another important consideration. While it's tempting to go all out for your puppy's special day, you still need to be mindful of the portion size to avoid overindulgence, as large portions can often lead to digestive issues or weight issues. Many birthday cakes designed for dogs come in appropriately sized portions, and some even provide guidelines based on your dog's size and breed.
 • Finally, safety should always be a top priority. So, make sure that the bakery and manufacturer follow proper hygiene practices and use quality ingredients in cakes for dogs. It's advisable to read customer reviews and testimonials to gauge the reputation of the product.

In a Nutshell:
So, let's not make the cheerful day for your puppy the biggest disaster. Be mindful of the factors that are mentioned above, such as ingredients, allergens, textures, portion size, and safety. By prioritizing your dog's health and preferences. You can make sure the birthday celebration is not only enjoyable but also safe and beneficial for your beloved furry companion.
 
93
views

I can top up any phone in US in 24 hours. Top Up Prepaid Mobile Phones with Bitcoin, ETH or Crypto

Donglong wrote the post • 0 comments • 93 views • 2023-10-30 15:30 • added this tag no more than 24h

I can Top up any phone instantly.
Send money anywhere in the world within seconds.Total transparency, no hidden costsBest deals available on the marketLowest prices and full guarantees
 
Step 1:select the network operator of the phone
 

 
Step 2: Pay the bills that you wann recharge
 
Why refill any phone online with me?
We are up to 30% less expensive than using a bank or other provider and you can lower the price even further by using your credits.With our policy of total transparency, you’ll know exactly how much it costs you and exactly how much airtime is received at the other end.By displaying our low fees up front and using exchange rates in real-time, there are no hidden costs and no nasty surprises.Refill your phone at a discount by redeeming credits earned purchasing other services such as phone checks and unlock codes.Conveniently top up any phone in the world using WhatsApp and Facebook Messenger.Our broad selection of secure payment methods provides flexibility and peace of mind.
 
  view all
I can Top up any phone instantly.
 1. Send money anywhere in the world within seconds.
 2. Total transparency, no hidden costs
 3. Best deals available on the market
 4. Lowest prices and full guarantees

 
Step 1:select the network operator of the phone
 

 
Step 2: Pay the bills that you wann recharge
 
Why refill any phone online with me?
 • We are up to 30% less expensive than using a bank or other provider and you can lower the price even further by using your credits.
 • With our policy of total transparency, you’ll know exactly how much it costs you and exactly how much airtime is received at the other end.
 • By displaying our low fees up front and using exchange rates in real-time, there are no hidden costs and no nasty surprises.
 • Refill your phone at a discount by redeeming credits earned purchasing other services such as phone checks and unlock codes.
 • Conveniently top up any phone in the world using WhatsApp and Facebook Messenger.
 • Our broad selection of secure payment methods provides flexibility and peace of mind.

 
 
243
views

I will sell WeChat verification

Reply

SellersArtem Gololobov posted a question • 1 users followed • 0 replies • 243 views • 2023-09-01 11:33 • added this tag no more than 24h

169
views

Top Up Prepaid Mobile Phones with Bitcoin, ETH or Crypto in 24 hours | How To Top Up Your Mobile With Crypto | 100% works

Donglong wrote the post • 14 comments • 169 views • 2023-08-23 17:59 • added this tag no more than 24h

 
 
Frequently asked questions

Can you use Bitcoin or Cryptos  for toping up T-Mobile and other US mobile number?
 
I offer an easy way to use Bitcoin and other cryptocurrencies to top up T-Mobile sim car and other sim card like Verizon, AT&T. Purchase $T-Mobile mobile top-up with cryptocurrency. As $T-Mobile may doesn't accept Bitcoin or other cryptocurrencies directly. 
 
How to buy T-Mobile physical sim card with Crypto?
 
You can use this website's escrow services, and I will recieve a notice after you already send money to the escrow account. then I can buy the T-Mobile physical card for you or top up the phone number offered by you, then I can send to you, after you receive the physical sim card, you can tell the website to release the money to me.  But, you need to pay the delivery fee.
 
When will I receive my T-Mobile sim card or top up bills?
 
Top up services can be finished in 1 hours. Physical sim card depends on the delivery time, you know, it's up to ups or fedex.
 
 
 
Buy T-Mobile Mobile top up with Bitcoin and other Crypto. Pay with BTC (Lightning Network), LTC, ETH, USDC, USDT, MIM, DAI, EUROC, FRAX, EUROC, BUSD, and DAI on Avalanche, Polygon, Fantom, Binance Chain, and Arbitrum network.
 
 

 
I can let you top up mobile phone number with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin. And I only charge 5% service fee.
 

 
My service support these following sim card brands:
 

 
  view all
 
 
Frequently asked questions

Can you use Bitcoin or Cryptos  for toping up T-Mobile and other US mobile number?
 
I offer an easy way to use Bitcoin and other cryptocurrencies to top up T-Mobile sim car and other sim card like Verizon, AT&T. Purchase $T-Mobile mobile top-up with cryptocurrency. As $T-Mobile may doesn't accept Bitcoin or other cryptocurrencies directly. 
 
How to buy T-Mobile physical sim card with Crypto?
 
You can use this website's escrow services, and I will recieve a notice after you already send money to the escrow account. then I can buy the T-Mobile physical card for you or top up the phone number offered by you, then I can send to you, after you receive the physical sim card, you can tell the website to release the money to me.  But, you need to pay the delivery fee.
 
When will I receive my T-Mobile sim card or top up bills?
 
Top up services can be finished in 1 hours. Physical sim card depends on the delivery time, you know, it's up to ups or fedex.
 
 
 
Buy T-Mobile Mobile top up with Bitcoin and other Crypto. Pay with BTC (Lightning Network), LTC, ETH, USDC, USDT, MIM, DAI, EUROC, FRAX, EUROC, BUSD, and DAI on Avalanche, Polygon, Fantom, Binance Chain, and Arbitrum network.
 
 

 
I can let you top up mobile phone number with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin. And I only charge 5% service fee.
 

 
My service support these following sim card brands:
 

 
 
131
views

Top up US phone by bitcoin t mobile | 24 in Responce | 100% Works

Donglong wrote the post • 7 comments • 131 views • 2023-08-23 17:29 • added this tag no more than 24h

I can let you top up your AT&T prepaid device with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin. And I only charge 5% service fee.
 

 
My store support escrow by this website.That means I can only receive money after I finish my job. If I cannot finish my work, this website won't release money to me!
 
  view all
I can let you top up your AT&T prepaid device with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin. And I only charge 5% service fee.
 

 
My store support escrow by this website.That means I can only receive money after I finish my job. If I cannot finish my work, this website won't release money to me!
 
 
316
views

Selling psychedelic and cannabis products

Reply

donas posted a question • 1 users followed • 0 replies • 316 views • 2023-03-01 20:12 • added this tag no more than 24h

172
views

Spanish Lessons for all levels

Products•ServicesDiego wrote the post • 0 comments • 172 views • 2023-02-22 02:53 • added this tag no more than 24h

Hello everyone! I'm teacher Diego! I'm here to help you learning Spanish in a fun and non-traditional way, that's of course focusing our lessons and learning plans on what the student wants to achive. You'll be surprised how quick you can improve your Spanish! view all
Hello everyone! I'm teacher Diego! I'm here to help you learning Spanish in a fun and non-traditional way, that's of course focusing our lessons and learning plans on what the student wants to achive. You'll be surprised how quick you can improve your Spanish!
303
views

video

aussie24 wrote the post • 0 comments • 303 views • 2022-12-13 11:01 • added this tag no more than 24h

338
views

buy ssl certificate|$10 = I will configure http to https, install ssl certificate or ssl fix wordpress site

Products•ServicescloudcoderTyler wrote the post • 0 comments • 338 views • 2022-12-09 14:39 • added this tag no more than 24h

No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.

Before Began Importance of SSL:

After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.

Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).

 Benefits: 

You'll be Safe from small brute force and low security attacks.
Improves Site CTR.
Increase USER Trust.
Improves conversion rate ( Guaranteed)

 Google loves to push up Secure sites and visitor loves to Visit Secure Website's ;) 
Imp Note: Please Contact before order if your website is not on Wordpress. 
Requirements: Need Cpanel, Wordpress and SSL provider Login Details. 

 Have Confusion ? Feel Free to contact us and increase your Ranking and Sales ;) 
 
How long is the valid time of free SSL?

All Free SSL valid only 3 months ....but if you're hosting support free SSL than it’s valid lifetime.
 
What is purchased ssl?

I will provide purchase SSL for your site, and it's fully valid 1 year and 1 Year support .
 
What do you need to get starting the project?

1: I need Hosting login admin for SSL setup 2: WordPress Administrator login admin for all link HTTP to HTTPS , Secure Padlock and SEO friendly
 
  view all
No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.

Before Began Importance of SSL:

After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.

Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).

 Benefits: 

You'll be Safe from small brute force and low security attacks.
Improves Site CTR.
Increase USER Trust.
Improves conversion rate ( Guaranteed)

 Google loves to push up Secure sites and visitor loves to Visit Secure Website's ;) 
Imp Note: Please Contact before order if your website is not on Wordpress. 
Requirements: Need Cpanel, Wordpress and SSL provider Login Details. 

 Have Confusion ? Feel Free to contact us and increase your Ranking and Sales ;) 
 
How long is the valid time of free SSL?

All Free SSL valid only 3 months ....but if you're hosting support free SSL than it’s valid lifetime.
 
What is purchased ssl?

I will provide purchase SSL for your site, and it's fully valid 1 year and 1 Year support .
 
What do you need to get starting the project?

1: I need Hosting login admin for SSL setup 2: WordPress Administrator login admin for all link HTTP to HTTPS , Secure Padlock and SEO friendly
 
 
727
views

best bitcoin exchange|Selling 25 BTC @9000USD each, accept platform escrow

Buyer Quotesrichalhaso replied • 2 users followed • 1 replies • 727 views • 2022-12-04 11:44 • added this tag no more than 24h

498
views

I provide wechat account

Reply

Products•ServicesKhan posted a question • 2 users followed • 0 replies • 498 views • 2022-09-24 15:36 • added this tag no more than 24h

782
views

How can i verified on wechat?

Products•ServicesDonglong replied • 12 users followed • 8 replies • 782 views • 2022-08-13 14:47 • added this tag no more than 24h

508
views

Reply

Products•Serviceswdy17 posted a question • 1 users followed • 0 replies • 508 views • 2022-06-27 08:03 • added this tag no more than 24h

891
views

I need someone's help to create a wechat account.

Buyer QuotesHEIDI replied • 8 users followed • 7 replies • 891 views • 2022-06-02 06:47 • added this tag no more than 24h

593
views

Hi Donglong are you still offering Wechat verification services?

Products•Servicesgetgreater replied • 4 users followed • 3 replies • 593 views • 2022-05-21 10:56 • added this tag no more than 24h

375
views

Good quality doors and windows selling

SellersTimothy Zhao wrote the post • 0 comments • 375 views • 2022-04-02 02:46 • added this tag no more than 24h

We are a professional manufacturer of doors and windows, we have our own independent factory, and our products are customized by customers. We have been export for many years.
Our doors and windows are of high quality, and the hardware is also world-renowned brand, and the product quality is guaranteed for ten years. Our products have been sold to more than a dozen countries around the world and have received unanimous praise from customers.
We have our own factory in China, and Alibaba guarantees our transactions, the price guarantee is much lower than that of Australia and Newzland,but the quality is really good. If you are interested, i can send you the catalog first,please contact me.
Email: tim@doorwin group.com
whatsapp:+86 13716972190 view all
We are a professional manufacturer of doors and windows, we have our own independent factory, and our products are customized by customers. We have been export for many years.
Our doors and windows are of high quality, and the hardware is also world-renowned brand, and the product quality is guaranteed for ten years. Our products have been sold to more than a dozen countries around the world and have received unanimous praise from customers.
We have our own factory in China, and Alibaba guarantees our transactions, the price guarantee is much lower than that of Australia and Newzland,but the quality is really good. If you are interested, i can send you the catalog first,please contact me.
Email: tim@doorwin group.com
whatsapp:+86 13716972190
594
views

I have Wechat and Alipay Rmb in my wallet, if some one needs to Top up their Wechat or Alipay They can contact me, on whatsapp +94774104499 or from here

Buyer Quotesflexy23 replied • 3 users followed • 2 replies • 594 views • 2022-02-27 01:33 • added this tag no more than 24h

388
views

$60 = I will film and edit your music video in sydney

Anitra wrote the post • 0 comments • 388 views • 2022-02-07 02:21 • added this tag no more than 24h

This order is for upcoming local artists that don't want to break the bank but still have an amazing quality video for their songs.

 I have more than 5 years of experience in video production and have access to the most popular professional editing programs, such as Adobe Premiere Pro, After effects, Photoshop ad so much more in the Adobe Creative Cloud Collection. view all
This order is for upcoming local artists that don't want to break the bank but still have an amazing quality video for their songs.

 I have more than 5 years of experience in video production and have access to the most popular professional editing programs, such as Adobe Premiere Pro, After effects, Photoshop ad so much more in the Adobe Creative Cloud Collection.
356
views

data entry sydney | $15 = I will complete up to 1 hour of data entry or typing service

Anitra wrote the post • 0 comments • 356 views • 2022-02-07 02:18 • added this tag no more than 24h

Please check out my expertise below and the gig extras I'm offering.


Expertise:

Offline/Online Data Entry Jobs
Web Research
Companies Emails Research
B2B Lead Generation
Contacts and Email Research for Marketing and Business Purposes
Email Marketing Lists
Instagram Data Collection
Social Medias Research
Microsoft Excel Data Cleaning
PDF to Excel/CSV Conversion
Copy Paste Tasks
Data Capturing from Websites
Data Collection
Data Mining
Mailing Lists Creation
Typing Work


Why trust on me?Quick Turnaround
Quality Customer Support view all
Please check out my expertise below and the gig extras I'm offering.


Expertise:

Offline/Online Data Entry Jobs
Web Research
Companies Emails Research
B2B Lead Generation
Contacts and Email Research for Marketing and Business Purposes
Email Marketing Lists
Instagram Data Collection
Social Medias Research
Microsoft Excel Data Cleaning
PDF to Excel/CSV Conversion
Copy Paste Tasks
Data Capturing from Websites
Data Collection
Data Mining
Mailing Lists Creation
Typing Work


Why trust on me?Quick Turnaround
Quality Customer Support
355
views

$60 = I will do Data Entry, Web Research and Data Cleaning in Excel/Google Spreadsheets.

Anitra wrote the post • 0 comments • 355 views • 2022-02-07 02:14 • added this tag no more than 24h

Note:  Please contact me first before placing an order to check the availability and price estimate of your project.


Expertise:

Offline/Online Data Entry Jobs
Web Research Jobs
LinkedIn Data Collection
Companies Emails Research
B2B Lead Generation
Email Marketing Lists
Social Media Research
Microsoft Excel Data Cleaning
PDF to Excel/CSV Conversion
Copy Paste Tasks
Data Capturing from Websites
Data Collection
Data Mining
Mailing Lists Creation
Business Cards into Ms. Excel
email finding address
virtual assistant
 

Thanks & Regards view all
Note:  Please contact me first before placing an order to check the availability and price estimate of your project.


Expertise:

Offline/Online Data Entry Jobs
Web Research Jobs
LinkedIn Data Collection
Companies Emails Research
B2B Lead Generation
Email Marketing Lists
Social Media Research
Microsoft Excel Data Cleaning
PDF to Excel/CSV Conversion
Copy Paste Tasks
Data Capturing from Websites
Data Collection
Data Mining
Mailing Lists Creation
Business Cards into Ms. Excel
email finding address
virtual assistant
 

Thanks & Regards
342
views

forklift hire melbourne | 2.5T counterbalance forklift long-term rental from $164.00 (inc. GST) per week.

Ute wrote the post • 0 comments • 342 views • 2022-01-30 04:17 • added this tag no more than 24h

2.5T counterbalance forklift long-term rental from $164.00 (inc. GST) per week.

Offer valid till 31/12/20, maximum 20 hours per week usage.

Adaptalift Group have a large fleet of 2.5T counterbalance forklifts available for rent.

Fleet includes diesel and LPG units available with 2 and 3 stage masts for lift heights from 4m to 6.5m.

Maximise uptime with operator-preferred ergonomic features and unbeatable performance in even the toughest conditions.


- High Quality reliable Hyster and Yale forklift fleets
- Diesel and LPG units powered by Japanese built Yanmar and K21 engines
- 2 and 3 stage mast units, lift heights 4,000mm to 6,500mm
- Side Shift
  view all
2.5T counterbalance forklift long-term rental from $164.00 (inc. GST) per week.

Offer valid till 31/12/20, maximum 20 hours per week usage.

Adaptalift Group have a large fleet of 2.5T counterbalance forklifts available for rent.

Fleet includes diesel and LPG units available with 2 and 3 stage masts for lift heights from 4m to 6.5m.

Maximise uptime with operator-preferred ergonomic features and unbeatable performance in even the toughest conditions.


- High Quality reliable Hyster and Yale forklift fleets
- Diesel and LPG units powered by Japanese built Yanmar and K21 engines
- 2 and 3 stage mast units, lift heights 4,000mm to 6,500mm
- Side Shift
 
367
views

Grader Lease in Auckland NZ | Caterpillar 140M AWD Grader Lease

Ute wrote the post • 0 comments • 367 views • 2022-01-30 03:57 • added this tag no more than 24h

Caterpillar 140M AWD Grader Lease

$307.500.00 + gst = $353.625.00 incl gst 

Available now for  Sale : Hire and or lease: $9500 + GST per month

Weekly & Daily Rates also available

$3167 + GST Weekly

$792 + GST Daily

The Caterpillar 140M Series Motor Grader has become the industry standard in operational efficiency and overall productivity. From building roads to maintaining them, M Series Motor Graders are designed to help you get more work done in less time. Unprecedented operator comfort and ease of service help to maximize your return on investment.

The Caterpillar 140M give you the performance you need to maintain consistent grading speeds for maximum productivity. Superior torque and lugging capability provide the power to pull through sudden, short-term increases in loads.

Why All Wheel Drive?

If you work in tough New Zealand conditions where traction can be a challenge, optional All Wheel Drive (AWD) can give you the additional power to the ground you need to work more efficiently in mud, gravel, sand or snow. The added traction helps reduce sliding on side slopes.

Why ETL Hire? We offer nationwide a comprehensive range of late model, trusted heavy equipment to industry from construction, roading, agriculture and more. 

Talk to our friendly team at ETL, with over 40 years in the industry we can tailor the right sales, hire or rental solution for you.

If you have any questions…please ask, or you can give one of our friendly sales team a call. 

Contact:
Robbie 027 566 3025 (Sales & Lease)
or
Kurt 027 266 6988 (Lease/Hire Waikato Area) 

MTE Group - Your Heavy Transport Trailer Specialists – Trusted Since 1973

 Haven’t found what you were looking for? Talk to us TODAY, as we manufacture more than just trailers….we Deliver Solutions! view all
Caterpillar 140M AWD Grader Lease

$307.500.00 + gst = $353.625.00 incl gst 

Available now for  Sale : Hire and or lease: $9500 + GST per month

Weekly & Daily Rates also available

$3167 + GST Weekly

$792 + GST Daily

The Caterpillar 140M Series Motor Grader has become the industry standard in operational efficiency and overall productivity. From building roads to maintaining them, M Series Motor Graders are designed to help you get more work done in less time. Unprecedented operator comfort and ease of service help to maximize your return on investment.

The Caterpillar 140M give you the performance you need to maintain consistent grading speeds for maximum productivity. Superior torque and lugging capability provide the power to pull through sudden, short-term increases in loads.

Why All Wheel Drive?

If you work in tough New Zealand conditions where traction can be a challenge, optional All Wheel Drive (AWD) can give you the additional power to the ground you need to work more efficiently in mud, gravel, sand or snow. The added traction helps reduce sliding on side slopes.

Why ETL Hire? We offer nationwide a comprehensive range of late model, trusted heavy equipment to industry from construction, roading, agriculture and more. 

Talk to our friendly team at ETL, with over 40 years in the industry we can tailor the right sales, hire or rental solution for you.

If you have any questions…please ask, or you can give one of our friendly sales team a call. 

Contact:
Robbie 027 566 3025 (Sales & Lease)
or
Kurt 027 266 6988 (Lease/Hire Waikato Area) 

MTE Group - Your Heavy Transport Trailer Specialists – Trusted Since 1973

 Haven’t found what you were looking for? Talk to us TODAY, as we manufacture more than just trailers….we Deliver Solutions!
377
views

Campervan for sale in sydney | Automatic 2 Person Campervan for sale with 12 month Rego

Ute wrote the post • 0 comments • 377 views • 2022-01-30 03:52 • added this tag no more than 24h

Automatic 2 Person Campervan for sale with 12 month Rego!

This used Toyota campervan for sale is the perfect camper for a couple. Therefore if you are travelling on a budget but in need of comfort, then is this great for you!

It has recently been serviced and comes with 12 month Australia-wide warranty.

The great layout offers everything you need to start a roadtrip!

The comfortable double bed can be converted into two benches and a dining table. Additional storage boxes give you plenty of space to store all your camping gear. All-around curtains add that privacy at night time

When you open the tailgate you will find a fully functional kitchen including a two stove gas burner, sink with water tap and a wicked cool fridge that keeps your beers cold!

Model: Toyota
Make: Tarago
Built: 1992
Fuel consumption: approximately 10-12L per 100km, unleaded
Air Conditioning: Yes
Power Steering: Yes
Transmission: Automatic

Also you will find electric windows and mirrors very easy to adjust.

Why buy with Travelwheels Campervans you are asking? Not only is our team happy to help you plan your trip around Australia but we do offer some great benefits with the vans we sell:

Guaranteed buy back up to 50%
Fully mechanically serviced with Roadworthy Certificate (Pinkslip)
Registration (REGO) & CTP Insurance (Green Slip) for 3, 6 or 12 month
12 Months Australia-wide Warranty view all
Automatic 2 Person Campervan for sale with 12 month Rego!

This used Toyota campervan for sale is the perfect camper for a couple. Therefore if you are travelling on a budget but in need of comfort, then is this great for you!

It has recently been serviced and comes with 12 month Australia-wide warranty.

The great layout offers everything you need to start a roadtrip!

The comfortable double bed can be converted into two benches and a dining table. Additional storage boxes give you plenty of space to store all your camping gear. All-around curtains add that privacy at night time

When you open the tailgate you will find a fully functional kitchen including a two stove gas burner, sink with water tap and a wicked cool fridge that keeps your beers cold!

Model: Toyota
Make: Tarago
Built: 1992
Fuel consumption: approximately 10-12L per 100km, unleaded
Air Conditioning: Yes
Power Steering: Yes
Transmission: Automatic

Also you will find electric windows and mirrors very easy to adjust.

Why buy with Travelwheels Campervans you are asking? Not only is our team happy to help you plan your trip around Australia but we do offer some great benefits with the vans we sell:

Guaranteed buy back up to 50%
Fully mechanically serviced with Roadworthy Certificate (Pinkslip)
Registration (REGO) & CTP Insurance (Green Slip) for 3, 6 or 12 month
12 Months Australia-wide Warranty
353
views

van hire sydney unlimited kms | 009 Toyota HiAce SLWB - 5-Seater | van rental sydney

Ute wrote the post • 0 comments • 353 views • 2022-01-30 03:47 • added this tag no more than 24h

Don't miss out on one of our awesome ex-rental Campervans, she has been well loved over the years, had many adventures and traveled a few KMs but she has been very well maintained with an impeccable service history. She comes fully kitted out for camping, eating and sleeping for up to 5 Persons. The only way for you to see Australia, taking your home wherever you decide to go.

Fully serviced, Reliable & ready to travel!

Mechanical sound and with a fresh Roadworthy certificate

Automatic Transmission

Full Service history available on request

647000 kms

Toyota Hiace 2TR - Engine runs on a Timing Chain and NOT a belt, some Engines are known to have done over 1 Million kms

High kms only due to Highway driving and NOT city traffic

Van has been mechanically cared for very well as a rental van with Service History as proof

Bed and comforts of home included (Sink, gas stove, fridge, 240V sockets, USB socket, Curtains, etc.)

New side Awning installation possible on request

LED lights inside and outside

Cold Air/Con

Dual Battery system with CTEK charger and USB outlets

Cushions and Curtains only 1 year old

80L Engel Fridge / Freezer

2x Baby Seat Anchor points on the rear seats

Can be driven with a normal Car license

3 Month NSW REGO included

Rear step for easy access

Only reason why we are selling, is because we are upgrading our Fleet

10% Discount with Caravan parks when you buy from us view all
Don't miss out on one of our awesome ex-rental Campervans, she has been well loved over the years, had many adventures and traveled a few KMs but she has been very well maintained with an impeccable service history. She comes fully kitted out for camping, eating and sleeping for up to 5 Persons. The only way for you to see Australia, taking your home wherever you decide to go.

Fully serviced, Reliable & ready to travel!

Mechanical sound and with a fresh Roadworthy certificate

Automatic Transmission

Full Service history available on request

647000 kms

Toyota Hiace 2TR - Engine runs on a Timing Chain and NOT a belt, some Engines are known to have done over 1 Million kms

High kms only due to Highway driving and NOT city traffic

Van has been mechanically cared for very well as a rental van with Service History as proof

Bed and comforts of home included (Sink, gas stove, fridge, 240V sockets, USB socket, Curtains, etc.)

New side Awning installation possible on request

LED lights inside and outside

Cold Air/Con

Dual Battery system with CTEK charger and USB outlets

Cushions and Curtains only 1 year old

80L Engel Fridge / Freezer

2x Baby Seat Anchor points on the rear seats

Can be driven with a normal Car license

3 Month NSW REGO included

Rear step for easy access

Only reason why we are selling, is because we are upgrading our Fleet

10% Discount with Caravan parks when you buy from us
360
views

cheap van hire sydney | 2013 Mitsubishi 2-berth Camper Van | van hire sydney unlimited kms

Ute wrote the post • 0 comments • 360 views • 2022-01-30 03:44 • added this tag no more than 24h

Don't miss out on one of our awesome ex-rental Campervans, she has been well loved over the years, had many adventures and traveled a few KMs but she has been very well maintained with an impeccable service history. She comes fully kitted out for camping, eating and sleeping for up to 5 Persons. The only way for you to see Australia, taking your home wherever you decide to go.

Fully serviced, Reliable & ready to travel!

Mechanical sound and with a fresh Roadworthy certificate

Automatic Transmission

Full Service history available on request

647000 kms

Toyota Hiace 2TR - Engine runs on a Timing Chain and NOT a belt, some Engines are known to have done over 1 Million kms

High kms only due to Highway driving and NOT city traffic

Van has been mechanically cared for very well as a rental van with Service History as proof

Bed and comforts of home included (Sink, gas stove, fridge, 240V sockets, USB socket, Curtains, etc.)

New side Awning installation possible on request

LED lights inside and outside

Cold Air/Con

Dual Battery system with CTEK charger and USB outlets

Cushions and Curtains only 1 year old

80L Engel Fridge / Freezer

2x Baby Seat Anchor points on the rear seats

Can be driven with a normal Car license

3 Month NSW REGO included

Rear step for easy access

Only reason why we are selling, is because we are upgrading our Fleet

10% Discount with Caravan parks when you buy from usThis is a Travellers Autobarn vehicle, which means it's very different to one that has just limped across the line of a roadtrip - it means it's ready to go! It will be sold to you fully serviced, and complete with a package of warranties and services that only we can provide.

✓ 1 Year Unlimited km - Warranty
✓ 3 day 100% money back guarantee
✓ 12 Month Nationwide guaranteed buyback - 40%
✓ 24 hour roadside assistance - Nationwide
✓ Access to 100's of trusted mechanics across Australia and much more!

recent Mechanical work completed (part of History):

Motor replaced in 2020
Shock absorbers
Both Batteries
Fridge NEW replaced in 2021
Spark plugs
Wheel Bearings
Alternator
Radiator
Suspension Control arms


Still not convinced, come and give this fantastic vehicle a long test drive on our ''Try Before You Buy'', rent it for up to 5 days and if you decide to buy we will reduce the sales price by the rental fees you have paid.

Found your dream Van, but can not visit us and inspect the Van? No problem.
We will accept a $500 - Fully refundable Deposit.
Simply call us or email to secure and reserve a Van for your upcoming roadtrip. view all
Don't miss out on one of our awesome ex-rental Campervans, she has been well loved over the years, had many adventures and traveled a few KMs but she has been very well maintained with an impeccable service history. She comes fully kitted out for camping, eating and sleeping for up to 5 Persons. The only way for you to see Australia, taking your home wherever you decide to go.

Fully serviced, Reliable & ready to travel!

Mechanical sound and with a fresh Roadworthy certificate

Automatic Transmission

Full Service history available on request

647000 kms

Toyota Hiace 2TR - Engine runs on a Timing Chain and NOT a belt, some Engines are known to have done over 1 Million kms

High kms only due to Highway driving and NOT city traffic

Van has been mechanically cared for very well as a rental van with Service History as proof

Bed and comforts of home included (Sink, gas stove, fridge, 240V sockets, USB socket, Curtains, etc.)

New side Awning installation possible on request

LED lights inside and outside

Cold Air/Con

Dual Battery system with CTEK charger and USB outlets

Cushions and Curtains only 1 year old

80L Engel Fridge / Freezer

2x Baby Seat Anchor points on the rear seats

Can be driven with a normal Car license

3 Month NSW REGO included

Rear step for easy access

Only reason why we are selling, is because we are upgrading our Fleet

10% Discount with Caravan parks when you buy from usThis is a Travellers Autobarn vehicle, which means it's very different to one that has just limped across the line of a roadtrip - it means it's ready to go! It will be sold to you fully serviced, and complete with a package of warranties and services that only we can provide.

✓ 1 Year Unlimited km - Warranty
✓ 3 day 100% money back guarantee
✓ 12 Month Nationwide guaranteed buyback - 40%
✓ 24 hour roadside assistance - Nationwide
✓ Access to 100's of trusted mechanics across Australia and much more!

recent Mechanical work completed (part of History):

Motor replaced in 2020
Shock absorbers
Both Batteries
Fridge NEW replaced in 2021
Spark plugs
Wheel Bearings
Alternator
Radiator
Suspension Control arms


Still not convinced, come and give this fantastic vehicle a long test drive on our ''Try Before You Buy'', rent it for up to 5 days and if you decide to buy we will reduce the sales price by the rental fees you have paid.

Found your dream Van, but can not visit us and inspect the Van? No problem.
We will accept a $500 - Fully refundable Deposit.
Simply call us or email to secure and reserve a Van for your upcoming roadtrip.
399
views

sydney yacht rental | Samson Ketch 55 ft World Cruising Yacht Get Ready to Sail Away

Regata Sailing wrote the post • 0 comments • 399 views • 2022-01-30 03:29 • added this tag no more than 24h

Samson Ketch 55 ft World Cruising Yacht Get Ready to Sail Away!

Price just lowered keen vendor to sell price lowered by 3k

This pretty hulled yacht was built in South Africa in the mid 1970s
and has crossed many oceans also sailed the Panama Canal she
has been in Australia for 15 years and she needs new owners
to get her ready for next adventure local or far sea change?

Her Hull was professionally built in south Africa with stainless
steel mesh yes that's correct stainless steel mesh ! photos
shown out of water are 2 years old whist having repainted
in Sydney Harbour on hard stand see photos @ $ 25,000

rigging & sails her rigging is stainless steel she has long
bow sprit & is ketch rig set up yes has sails various
shape yes all included in sale of yacht & other gear

engine she has a Lister diesel 6 cylinder ( not fitted )
which was last run 3 years ago ap ox 110 hp

her pilot house cabin has rot though with purchase
is 20 sheets of marina ply to do repairs yes we have
steering helm too all this gear is stored ashore

below deck as on deck she has lots of space yes
has fitout (more photos soon) could do with updates
to your tastes before sailing away with large saloon
cabins dining table bigger than some apartment's !

@ this low entry price plenty of room to add value
and make your own as home live aboard no rent to
sail the world! Seachange starts here !

How we can help you get on the water !

for buyers & sellers we do more than sell boats

we can arrange moorings for you short or long term
we have contacts re mooring laying and servicing
we can arrange all paperwork at maritime re registration
we can help with all industry contacts if needed
we can trade in your current boat power or sail
we can trade in your boat anywhere in Australia
we can buy your current boat anywhere in Australia
we can auction your boat anywhere in Australia
we can sell your boat though brokerage Australia wide
we can meet you at airport or train if from out of town
we can arrange deliver for you on water towing too
we can slip & antifoul your new or old boat for you
we can detail and wash your new or old boat for you
we can help with Rms compliance for your vessel
we can remove and disposal of old unwanted vessels
we can help you get your own mooring at best prices
we can give advice re boating solutions for you
we can do mooring minders to secure or save mooring
we can help with boat parts and spares have lots & gear
we can arrange early or late inspections if time poor
yes always friendly helpful service for you

inspections are welcomed by appointment


inspections are welcomed by appointment

Communication with us view all
Samson Ketch 55 ft World Cruising Yacht Get Ready to Sail Away!

Price just lowered keen vendor to sell price lowered by 3k

This pretty hulled yacht was built in South Africa in the mid 1970s
and has crossed many oceans also sailed the Panama Canal she
has been in Australia for 15 years and she needs new owners
to get her ready for next adventure local or far sea change?

Her Hull was professionally built in south Africa with stainless
steel mesh yes that's correct stainless steel mesh ! photos
shown out of water are 2 years old whist having repainted
in Sydney Harbour on hard stand see photos @ $ 25,000

rigging & sails her rigging is stainless steel she has long
bow sprit & is ketch rig set up yes has sails various
shape yes all included in sale of yacht & other gear

engine she has a Lister diesel 6 cylinder ( not fitted )
which was last run 3 years ago ap ox 110 hp

her pilot house cabin has rot though with purchase
is 20 sheets of marina ply to do repairs yes we have
steering helm too all this gear is stored ashore

below deck as on deck she has lots of space yes
has fitout (more photos soon) could do with updates
to your tastes before sailing away with large saloon
cabins dining table bigger than some apartment's !

@ this low entry price plenty of room to add value
and make your own as home live aboard no rent to
sail the world! Seachange starts here !

How we can help you get on the water !

for buyers & sellers we do more than sell boats

we can arrange moorings for you short or long term
we have contacts re mooring laying and servicing
we can arrange all paperwork at maritime re registration
we can help with all industry contacts if needed
we can trade in your current boat power or sail
we can trade in your boat anywhere in Australia
we can buy your current boat anywhere in Australia
we can auction your boat anywhere in Australia
we can sell your boat though brokerage Australia wide
we can meet you at airport or train if from out of town
we can arrange deliver for you on water towing too
we can slip & antifoul your new or old boat for you
we can detail and wash your new or old boat for you
we can help with Rms compliance for your vessel
we can remove and disposal of old unwanted vessels
we can help you get your own mooring at best prices
we can give advice re boating solutions for you
we can do mooring minders to secure or save mooring
we can help with boat parts and spares have lots & gear
we can arrange early or late inspections if time poor
yes always friendly helpful service for you

inspections are welcomed by appointment


inspections are welcomed by appointment

Communication with us
1419
views

how to verify wechat without friend | $10USD PayPal for verification in USA

Buyer Quotesrakibulrupai replied • 8 users followed • 6 replies • 1419 views • 2022-01-17 20:25 • added this tag no more than 24h